Әлеуетті жеткізушілерге қойылатын біліктілік талаптары

Мемлекеттік сатып алу саласындағы қолданыстағы заңнама жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету мақсатында әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеу мүмкіндігін қарастырады.

Тендерлік/аукциондық құжаттамада әлеуетті өнім берушілерге қандай біліктілік талаптарын қоюға болады, біз төменде қарастырамыз.

Осылайша, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы No 434-V ҚРЗ Заңының (бұдан әрі – Заң) 9-бабының 1-тармағына сәйкес келесі біліктілік талаптары қойылады. әлеуетті жеткізушілер:

1) әрекет қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекет қабілеттілігі (жеке тұлғалар үшін);

2) төлем қабілетті болуы, салық берешегінің болмауы;

3) банкроттық немесе тарату рәсіміне жатпайды;

4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы;

5) жұмыс тәжірибесі.

Осы тармақтың 5) тармақшасының талабы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар) айқындалатын өлшемшарттарға сәйкес белгіленеді.

Қағидалардың 442-тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығындағы тәжірибесі конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) мынадай критерийлер бойынша белгіленуі мүмкін:

1) егер конкурс (аукцион) арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға бөлінген сома тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу мың еселенген мөлшерінен асса, екі жылға дейін;

2) конкурс (аукцион) арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға бөлінген сома тиісті қаржы жылына белгіленген екі жүз мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын болса, бес жылға дейін.

Бұл ретте Заңның жоғарыда аталған бабының 2-тармағына сәйкес осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді, ол:

1) әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуын шектеуге және негізсіз қиындатуға;

2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттілігінен тікелей туындамаса.

Рұқсат алу, хабарлама жіберу қажет қызметті жүзеге асыратын әлеуетті өнім берушінің әрекет қабілеттілігі Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы расталады.

Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде ақпарат болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынады.

Заңның 9-бабының 1-тармағында белгiленген бiлiктiлiк талаптары кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлғаларға және әлеуеттi өнiм берушi жұмыстарды орындау үшiн жүргізіліп жатқан мемлекеттік сатып алудың нысанасы болатын, қосалқы мердiгерлер немесе қызметтердi көрсету үшiн бiрлесiп орындаушылар ретiнде тартуға ниеттенген заңды тұлғаларға да қолданылады.

Жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларын) тартуды көздейтін әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің тартылған қосалқы мердігерлерінің (бірлесіп орындаушылардың) осы баптың 1 тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін орындау үшін қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда, олар орындайтын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша олардың Заңның 9-бабының 1-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылады.

Жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен қызметтердің ең жоғары көлемі орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер көлемінің жиынтықта үштен екісінен аспауға тиіс.

Бұл ретте қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) басқа қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) орындалатын жұмыстардың көлемін немесе жүргізіліп жатқан мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын қызметтерді көрсетуге беруге тыйым салынады.

Заңның 37, 38-баптарында, 2-тармағының 2) тармақшасында және 39-бабының 3-тармағында және 42-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайларына біліктілік талаптары қолданылмайды.

Осы Заңның 31, 50-баптарында және 51-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңның 9-бабының 1-тармағында көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 

Камералды бақылау бөлімінің бастығы

 Ішкі мемлекеттік департаменті

 Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аудит Исахметов Талғат Айдарбекұлы

 Жоспарлау бөлімінің бастығы,

 Талдау және есеп беру бөлімі

 Нұр-Сұлтан қаласындағы ішкі мемлекеттік аудит Байқуанышов А.А.